Talkshow "Chương trình tích hợp và mô hình đồng dạy tại Trường Nguyễn Siêu"

11:39 13/12/2021

[ Buổi tọa đàm được tổ chức trực tuyến ngày 27/11/2021, kết nối với cha mẹ học sinh quan tâm qua nền tảng Zoom webinar ]