"Năm học nào cũng vậy, phụ huynh là người quan tâm đến sự phá