Ban giám hiệu Tiểu học

Hiệu trưởng

Nhà giáo Dương Thị Thịnh

Phó hiệu trưởng

Nhà giáo Dương Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

Thạc sĩ Lê Tường Vân

Phó hiệu trưởng

Nhà giáo Nguyễn Thị Lan

Phó hiệu trưởng

Thạc sĩ Nguyễn Thị Phúc