Ban giám hiệu THCS - THPT

Hiệu trưởng

Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thúy

Phó hiệu trưởng

Thạc sĩ Bùi Tiến Dũng

Phó hiệu trưởng

Thạc sĩ Lê Nguyên Hương

Phó hiệu trưởng

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn